Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

I denne persondatapolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger og ud fra hvilke principper.

Indledning og formål

FC Midtjylland A/S (FCM) er efter Databeskyttelsesforordningen (EU-forordning 2016/679) og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte de personoplysninger, vi behandler.

På de steder, hvor vi indsamler oplysninger om dig, giver vi dig konkret information om indsamlingen og brugen af dine oplysninger. Disse oplysninger suppleres af denne generelle politik.

Vi forklarer også, hvilke rettigheder du har, hvis eller når vi behandler oplysninger om dig.

Vi prioriterer korrekt og lovlig behandling af dine personoplysnigner højt. Det er afgørende for os, at du kan have tillid til, at dine oplysninger behandles sikkert og lovligt.

Hvem er privatlivspolitikken for?

Vores privatlivspolitik er en information til alle, som vi har registreret personoplysninger om.

Vores privatlivspolitik er samtidig et tillæg til vores interne retningslinjer, som gælder for alle vores ansatte, der behandler personoplysninger.

Vores grundlæggende principper for behandling af oplysninger om dig

Vi behandler dine oplysninger ud fra følgende fundamentale principper, som følger af Databeskyttelsesforordningen, og som understøtter vores målsætning om, at alle, vi registrerer oplysninger om, kan være trygge ved vores behandling:

Lovlig, gennemsigtig og fair behandling
Vores behandling skal være lovlig og rimelig overfor de registrerede personer. Det betyder også, at vi respekterer de rettigheder, registrerede har.

Afgrænset til definerede formål
Vi indsamler kun personoplysnigner, når vi har et klart defineret formål med indsamlingen og behandlingen.

Dataminimeret
Vi behandler kun de personoplysnigner, som er nødvendige og tilstrækkelige for at vi kan opfylde de behandlingsformål, vi opsætter.

Oplysninger skal være ajourførte
Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at de personoplysnigner, vi behandler, er korrekte og om nødvendigt ajourførte.

Tidsbegrænset
Vi sletter eller anonymiserer personoplysninger, når vi har opfyldt formålet med behandling af indsamlede personoplysninger.

Fortroligt
Vi beskytter personoplysninger mod uautoriseret adgang – det betyder også, at kun de medarbejdere, som har et arbejdsmæssigt behov for at tilgå oplysninger, får tildelt adgang.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv.

Videregivelse af personoplysninger

Afhængig af hvilke personoplysninger, der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng, personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand. Når vi videregiver oplysninger, oplyser vi det i de specifikke oplysninger, vi giver ved indsamlingen af oplysningerne.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysnigner har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse, og at videregivelsen er relevant i forhold til de formål, vi behandler oplysningerne til.

Behandlingssikkerhed

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger, vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper, Databeskyttelsesforordningen opsætter, samt at vi sikrer, at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Sletning

De personoplysnigner, vi indsamler og behandler, sletter vi når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne. Når det er muligt, oplyser vi nærmere om slettetidspunkter i de specifikke oplysninger, vi giver ved indsamlingen af oplysningerne.

Dine rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Retten til at få udleveret oplysninger om sig selv (dataportabilitet)

Du har i nogle situationer ret til at få oplysninger om dig selv udleveret i struktureret form og i et almindeligt læsbart format. Det kaldet ret til dataportabilitet.

Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis vi behandler oplysninger om dig på baggrund af dit samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt. Vi standser derefter vores behandling, hvis vi ikke har andet grundlag at behandle dine oplysninger på. Det kan eksempelvis være fordi, vi er forpligtet til det, eller vi har en aftale med dig, som vi skal opfylde. Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Vores kontaktoplysninger

Vores fulde kontaktoplysninger er:

FC Midtjylland A/S
Kaj Zartows Vej 5
7400 Herning
CVR-nr.: 31576156
Etablerings år: 2008

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder. Vi kan kontaktes indenfor vores åbningstider, som er hverdage fra kl. 10.00-14.00 via e-mail info@fcm.dk eller telefon 96 27 10 40.

Opdatering af vores persondatapolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne persondatapolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores persondatapolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside www.fcm.dk.

Denne politik har versionsnr. 1 og er gældende fra den 25. maj 2018.